Strona 1 z 7

Data wydania: 01.03.2009 r.

Allpro Sp. z oo

30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 10 , lokal D8/9

    tel/fax:012 657 32 20

 

 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO

 

 

Nazwa, adres, telefon producenta                            

Allpro Sp. z oo

30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 10 , lokal D8/9

    tel/fax:012 657 32 20

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa produktu              - Impregnat polimerowy do piaskowca Gardal 50N

Zastosowanie: Polimerowy impregnat   Gardal 50N na  podłoża z piaskowca zarówno na elewacjach, ogrodzeniach jak i ciągach pieszych.

 

2. Skład i informacje o składnikach

Impregnat powłokowy  Gardal 50N jest  roztworem  kopolimeru akrylowego w  rozpuszczalnikach organicznych

   

    Składniki stwarzające zagrożenia

L.p.

Składnik

Nr CAS

Nr WE

Zawartość %

Klasyfikacja

1

Kopolimer akrylowy

 

 

0 - 25

 

2

Toluen

108-88-3

203-625-9

od 40 do 70

F;XnR11,R20,R36,

R66,R67;

3

Aceton

   67-64-1     

  200-662-2 

od 20 do 40

F;XnR11,R20,R36,

R66,R67;

 

3. Identyfikacja zagrożeń

                  Klasyfikacja preparatu chemicznego

                   Produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny.

        Oznakowanie: F, Xn

        Najważniejsze zagrożenia

        Zagrożenie zdrowia

        Przy długotrwałej pracy  z impregnatem w nie wentylowanym  pomieszczeniu działa

        szkodliwie na drogi oddechowe oraz drażniąco na skórę. Objawem czego są obrzęki dróg

        oddechowych, bóle, zawroty głowy, senność.

        Zagrożenia środowiska

        Zagrożeniem środowiska jest palność preparatu i  tworzenie się mieszanin wybuchowych.

        Zagrożenia fizyczne i chemiczne

                   Preparat palny. Pary rozpuszczalnika są cięższe od powietrza  i z powietrzem tworzą

        mieszaniny wybuchowe.

       

 

   4. Pierwsza pomoc

      Zasady ogólne                            Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia.

                                                   Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:                                Przy zatruciu inhalacyjnym, wyprowadzić na świeże powietrze,

przy zatrzymaniu oddechu wskazane sztuczne oddychanie.

                                                       

     Kontakt ze skórą                            Zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością wody. W razie potrzeby

konsultacja dermatologiczna.

     Kontakt z oczami                           

                                         Przepłukać oczy przy szeroko odchylonej powiece dużą ilością

wody przez co najmniej 10 min. Skonsultować się z okulistą.

  Spożycie                                          Nie prowokować wymiotów, nie podawać alkoholu. Wezwać

                                                        lekarza.

 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru

     Sposób postępowania na wypadek pożaru

     Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z otoczenia wszystkie osoby nie biorące

     bezpośredniego udziału w likwidacji awarii. Wezwać Straż Pożarną i Policję.   

     Środki gaśnicze.

     Dwutlenek węgla, piana,  proszki gaśnicze.

     Specyficzne zagrożenia.

     Preparat palny. Rozkład termiczny zawartego w produkcie  polimeru daje substancje palne

     i szkodliwe.

     Środki ochrony indywidualnej dla strażaków.

     Odzież ochronna z materiałów powlekanych antyelektrostatycznych, środki ochrony dróg

     oddechowych (maski, aparaty).

    

 

 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

     Zawiadomić otoczenie o wycieku. Oznaczyć obszar zagrożony wybuchem. Usunąć z obszaru

     zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w awarii. Wezwać Straż Pożarną i Policję.    

     Usunąć źródła zapłonu – nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i otwartego ognia.

     Nie dopuścić do przedostania się do ujęć wodnych oraz studzienek kanalizacyjnych.

     Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalnianym produktem.

     Indywidualne środki ostrożności

     Ochrona dróg oddechowych (aparaty, maski pochłaniające), rękawice ochronne i okulary.

     Postępowanie przy wycieku

     Usunąć źródło  wycieku. Ogłosić zakaz palenia oraz używania narzędzi iskrzących.

     Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić do przedostania się produktu do ujęć

     wodnych. Uszczelnić uszkodzone opakowanie i umieścić w szczelnym opakowaniu

     zastępczym. Przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się produktu obwałować.

     Zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanego produktu przesypać niepalnym

     materiałem chłonnym (piasek) a następnie zebrać do zamykanego pojemnika.

     Oczyścić zanieczyszczony teren.

 

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

     Postępowanie z preparatem

        Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; zasad bezpieczeństwa

         pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych miejsca pracy. Podczas stosowania preparatu

        nie jeść i nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem, unikać wdychania par.

        Nosić odpowiednią odzież roboczą. Stosować prawidłową wentylację miejsca pracy.

 

       Magazynowanie

  Przechowywać w szczelnie zamkniętych  pojemnikach w pomieszczeniach  dobrze

  wentylowanych z dala od źródeł ciepła oraz w miejscach nienasłonecznionych w

  temperaturach nie przekraczających +30oC.

 

Opakowania

  Wszystkie typy konstrukcyjne przewidziane w przepisach RID i ADR ze znakiem

  atestacyjnym UN.

 

 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

    Zapewnić wydajny system wymiany powietrza w miejscu pracy.   

     Parametry kontroli narażenia

L.p.

Nazwa substancji

Nr CAS

Nr WE

mg/m3

NDS

mg/m3

NDSCh

mg/m3

1

Toluen

108-88-3

203-625-9

100

350

2

Aceton

   67-64-1     

  200-662-2 

600

1800

 

        i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz.U. nr 217 poz. 1833).

        Metody oceny narażenia

        - PN-89/Z-04023.02.  Oznaczanie szkodliwych substancji (aceton, alkohole, octany, toluen, ksylen) na stanowiskach pracy

             metodą chromatografii gazowej.

 

         Ochrona dróg oddechowych

       Dobra wentylacja, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielogazowym lub pochłaniaczem

       par związków organicznych. Używać tylko w sytuacjach awaryjnych lub przy czyszczeniu

       pojemników z gorącym produktem.

       Ochrona oczu

       Okulary ochronne.

       Ochrona skóry i ciała

       Rękawice ochronne, obuwie, odzież ochronna

 

9. Właściwości fizykochemiczne

      Stan skupienia                                                        -               ciecz

   Kolor                                                                      -              bezbarwny

   Zapach                                                                      -              charakterystyczny  

                 pH                                                                                    -              nie dotyczy

      Temperatura wrzenia                                          -              ok. 100oC

     Temperatura samozapłonu                                          -              535oC              (toluen) 

               

Właściwości wybuchowe

     Granice wybuchowości w powietrzu              -              dolna: 1,2 % obj. (toluen)

                                                                                      górna: 7,0 % obj. (toluen)

    Gęstość w temperaturze 20oC                            -              0,93 g/cm3

     Rozpuszczalność  w wodzie                            -               nie rozpuszcza się

       Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach -              aromaty, estry, ketony

                  Lepkość w 25oC                                                         -              około 300 mPa.s                

 

10. Stabilność i reaktywność

   Warunki niedopuszczalne

                 Temperatura powyżej +30oC,  intensywne nasłonecznienie, brak wentylacji, palenie i

      posługiwanie się otwartym ogniem.

                 Materiały niedopuszczalne

      Woda, związki silnie utleniające.

      Produkty rozkładu

                   Nie są bliżej określone. Rozkład termiczny polimeru powoduje powstawanie palnych 

      substancji.

 

11. Informacje toksykologiczne

       Toksyczność ostra

                  Nie jest znana.

                  Wdychanie

                  Pary ksylenu  powodują bóle, zawroty głowy i senność oraz obrzęki dróg oddechowych..      

       Połknięcie

       Rozpuszczalnik zawarty w preparacie działa drażniąco na drogi oddechowe oraz wykazuje

       działanie odtłuszczające z możliwością wtórnych zapaleń.

 

       Kontakt ze skórą

       Działa drażniąco na skórę.

       Kontakt z oczami

       Może występować podrażnienie spojówek.

       Toksyczność długotrwała

       Powtarzalne długotrwałe narażenie na pary ksylenu może doprowadzić do obrzęku dróg

       oddechowych, a przy absorpcji dużych ilości mogą wystąpić bóle, zawroty głowy, senność,

       euforia a niekiedy i narkoza.

       Stężenia oraz dawki toksyczne

       Toluen:              LD50 (doustnie szczur)                            5000 mg/kg

                                          LD50 (królik skóra)                                          12124 mg/kg

                                          LD50 (szczur inhalacje)                            15320 mg/m3/4 h

 

 

12. Informacje ekologiczne

    Nie wylewać do wód gruntowych i kanalizacji.

    Granice stężenia:              skorupiaki (LCO                            260 mg/l

                                          bakterie – coli                                          200 mg/l

                                          glony                                                        >400 mg/l

                                          pierwotniaki                                          456 mg/l

    Toksyczność ostra

    - ryby                            - skepomis macrochirus (LC50)/96 h  - 24,0 mg/l

                                          - poecilia recticulara                                        -  59,3 mg/l

    - skorupiaki  (EC50/48 h)                                                                    -  313 mg/l

 

13. Postępowanie z odpadami.

                  Odpady preparatu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Pozostałości

       ciekłe zaleca się ponownie rozpuszczać  w ksylenie i stosować jako dodatek do produktu.

       Odpady stałe, jeśli nie nadają się do ponownego rozpuszczenia powinny być 

       unieszkodliwiane (poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub

       chemicznych bądź też składowane). Składować należy tylko te odpady, których

       unieszkodliwianie  jest niemożliwe z przyczyn technologicznych lub  nieuzasadnione z punktu

       widzenia ekonomicznego lub ekologicznego. Unieszkodliwianie odpadów może się odbywać

       tylko w  wyznaczonych instalacjach lub urządzeniach spełniających wymagania

       obowiązujących przepisów.

 

14. Informacje o transporcie

       Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

       Klasa niebezpieczeństwa w transporcie

       RID     klasa 3; III        

       ADR    klasa 3; III

       Nr UN 1993

       Nr rozpoznawczy: 33

       Nalepka ostrzegawcza: wg wzoru nr 3       

       Oznakowanie przesyłki:              numer rozpoznawczy materiału z numerem UN oraz nalepka

                                                        ostrzegawcza wg wzoru nr 3.

 

 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Produkt  jest zaklasyfikowany do niebezpiecznych preparatów chemicznych

                                  Klasyfikacja i oznakowanie

                                        Polimerowy impregnat do piaskowca Gardal 50N

        Zwroty R:

Symbol ostrzegawczy

Xn       Produkt szkodliwy                             X n 

                                                                

 

                                                                        F

       F         R11   Produkt wysoce łatwopalny

 

              R20  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

              R36    Działa drażniąco na oczy.

              R66    Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

              R67              Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.

Zwroty S    :     

S16              Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 21    Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu

S25              Unikać zanieczyszczeń oczu.

    S 26    Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady

                lekarza,

S29              Nie wprowadzać do kanalizacji.

S 37   Nosić odpowiednie rękawice ochronne

S 46    W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub

            etykietę

                                               

                                         

      Wykaz przepisów

         i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz.U. nr 217 poz. 1833).

materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 57 poz. 608 z późniejszymi zmianami).

 

 

16. Inne informacje

       Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

       3.07.2002  (Dz.U. nr 140 poz. 1171). Informacje zawarte w karcie bazują na obecnym

       stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji jakościowych produktu.