KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Sporządzona wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2005 nr 11 poz. 84

 

Data aktualizacji: 01.03.2009

 

 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa handlowa: Środek czyszczący do  fug i  płytek Renowal 200

Zastosowanie: Preparat do czyszczenia fug i płytek okładzinowych                                                                     

Producent: : Allpro Spółka z o.o.                                          

                    30-841 Kraków                                               

      ul. Nad Drwiną 10 Lok. D 8/9

      nr tel     +4812 657 32 20

                    nr faxu +48 12 657 32 20                      

 

 

 1. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Mieszanina kwasu fosforowego, solnego w stężeniu łącznym poniżej 20% oraz środki powierzchniowo czynne

Nr indeksowy

Nazwa substancji

Numer WE

 

Numer CAS

Klasyfikacja

Zwroty R

Zwroty S

015-011-00-6

Kwas fosforowy V

231-633-2

7664-38-2

C

 

R36/38

S2, S26, S37/39,S46

 

017-002-01-X

Kwas solny

231-595-7

-

C

R34-37

S(1/2), S26, S45

 

3. IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

Produkt  jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny.

Produkt drażniący na oczy i skórę.

W czasie  pracy zaleca się stosować rękawice i okulary ochronne.

 

 1. PIERWSZA  POMOC

Wdychanie: Wyprowadzić na świeże powietrze.

Kontakt ze skórą: Zmyć wodą i mydłem i dokładnie spłukać. Jeżeli utrzymuje się zaczerwienienie lub podrażnienie skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: Przy otwartych powiekach płukać wodą lub roztworem kropli do przemywania oczu; natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Spożycie: Niezwłocznie skonsultować się z  lekarzem.

 

 1. POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU  POŻARU

Produkt niepalny

Opakowanie  z tworzywa sztucznego

Środki gaśnicze:woda , proszki gaśnicze, piana CO2

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: aparat izolujący drogi oddechowe i pełne ubranie ochronne.

Opary płynu są kwaśne i należy je neutralizować dużą ilością wody lub mleczkiem wapiennym.

 

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

 

Środki ostrożności dla ludzi: Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem

Środki ostrożności do ochrony środowiska: Jeżeli produkt został rozlany to należy uniemożliwić  mu niekontrolowany  odpływ do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Czynności oczyszczania / zbierania: Nasączanie chłonnym materiałem typu trociny lub suchy piasek.

Inne wskazówki: Utylizować zasadami np. mleczkiem wapiennym

 

 

 

 

 1. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Przechowywanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych i pojemników: Przechowywać w suchych pomieszczeniach w dodatniej temperaturze od 5 do 35 oC

Wskazówki dotyczące przechowywania z innymi produktami: Nie są wymagane.

Inne wskazówki dotyczące warunków przechowywania: Chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem (powyżej 35 oC).

Klasa przechowywania: przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych.

 

 1. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dodatkowe wskazówki dotyczące umiejscowienia instalacji technicznych: Żadnych innych danych oprócz zawartych w punkcie 7.

Składniki o wartościach granicznych podlegających kontroli w miejscu pracy:

Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 listopada 2002 roku (DzU.nr 217 poz. 1833) z późniejszymi zmianami (DzU nr 212 , poz. 1769, 2005) -kwas fosforowy : NDS -1 mg/m3, NDSCh- 2 mg/m3)

Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego i zabezpieczenia przed wybuchem: Nie są wymagane żadne szczególne środki.

Osobiste wyposażenie ochronne:

Przechowywać z dala od jedzenia, napojów i karmy dla zwierząt.

Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce.

Unikać kontaktu z oczami i ze skórą.

Zabrudzone, nasiąknięte ubranie natychmiast zdjąć lub wyczyścić (przepłukać) dużą ilością wody.

Osobiste wyposażenie ochronne:

Ochrona dróg oddechowych: Nie dotyczy.

Ochrona rąk: Rękawice ochronne kwasoodporne

Ochrona oczu: Okulary ochronne typu gogle

Ochrona ciała: Ubranie robocze z długimi rękawami.

 

9. WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE

Postać:

Płyn bezbarwny , lekko żółtawy

Zapach:

Bez zapachu

Zmiana postaci

Temperatura wrzenia / Zakres temperatur wrzenia:

 

Około 100oC

Samozapalenie:

Produkt nie jest samozapalny

Niebezpieczeństwo wybuchu:

Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchu.

Gęstość:

1,1 g/cm3

Rozpuszczalność w / mieszalność z wodą do 20°C:

Rozpuszczalna

Wartość pH przy 20°C:

2,5

Zawartość rozpuszczalników:

Rozpuszczalniki organiczne:

 

0,0%

Inne informacje:

Żrący

 

 1. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać: Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie dochodzi do żadnego rozkładu.

Niebezpieczne reakcje: Reaguje z metalami, tlenkami metali i zasadami

Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są  znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu oprócz wyczuwalnych śladowych ilości siarkowodoru w czasie kontaktu z organicznym zabrudzeniem.

 

 

 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wysoka toksyczność: Dla kwasu fosforowego 75%

doustnie-  LD- 1530 mg/kg (szczur)

Ostra toksyczność – skóra      LD    - 2740 mg/kg (królik)                                           

Pierwotne działanie podrażniające:

na skórę: Podrażnia skórę i śluzówkę.

na oczy: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

uczulenie: Możliwe uczulenie poprzez kontakt ze skórą w czasie pracy z rozcieńczonymi roztworami.

Inne wskazówki toksykologiczne:

Stężony powoduje podrażnienie natomiast rozcieńczony może mieć działanie uczulające.

Brak wpływu na drogi oddechowe.

 

 1. INFORMACJE  EKOLOGICZNE

Informacje ogólne:

Produkt nie jest biodegradowalny

Toksyczność dla ryb (kwas fosforowy 75%) :LC50 100-1000 mg/l/96 godzin

 

 1. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zalecenia: Pojemnik z płynem nie może być wywożony razem ze śmieciami domowymi. Nie może być odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji. Zaleca się neutralizować mleczkiem wapiennym lub innym słabymi zasadami. W czasie rutynowego czyszczenia do kanalizacji odpływa płyn rozcieńczony minimum dziesięciokrotnie wodą.

Wskazówki dotyczące przechowywania odpadów:

Kod odpadu - kwas fosforowy -06 01 04

Chemiczno - fizyczne przetwarzanie odpadów-nie nadaje się

Biologiczne przetwarzanie odpadów: nie nadaje się

Termiczne przetwarzanie odpadów: nie nadaje się

Składowanie: nie dotyczy

Zalecenia:

Pojemniki całkowicie opróżnione mogą być oddawane w ramach zbiórki opakowań zwrotnych.

 

 1. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Przewozić krytymi środkami transportu. Zabezpieczyć przed przemrożeniem i rozszczelnieniem opakowań jednostkowych (butelki plastikowe).

Zagrożenie dla środowiska wynikające z transportu drogą morską: Nie występuje.

 

 1. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Oznakowanie na opakowaniu zawiera następujące znaki i symbole:

Kwas fosforowy             CAS 7664-38-2            WE  231-633-2

R34 - powoduje oparzenia,

R36/38- działa drażniąco na oczy i skórę

S 2 – chronić przed dziećmi,

S 26- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza,

S 37/39- nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 45- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

 

 

 

Zawiera kwas fosforowy  w stężeniu poniżej 20 %.

Właściwości i dozowanie:

Kwaśny wodny roztwór z dodatkiem środków modyfikujących do płytek szkliwionych i słabo zabrudzonych rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 do gresów, klinkieru i kamienia – rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:5 do zabrudzeń starych i mocno zawiązanych z podłożem używać koncentratów.

Sposób użycia:

Przeprowadzić test skuteczności oddziaływania na niewielkiej powierzchni. Rozprowadzać środek za pomocą pędzla lub szczoteczki. Odczekać od kilku do kilkunastu minut . Następnie szorować powierzchnię za pomocą twardej szczotki. W razie potrzeby czynności należy powtórzyć . Po usunięciu zabrudzeń przemyć czyszczoną powierzchnię wodą (2-3razy).

 

Kartę charakterystyki wykonano zgodnie z :

-Dz.U. Nr 171/2003, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz.1666)

-Dz.U. Nr 173/2003, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz.1679)

-Dz.U. Nr 199/2003, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz.1948)

-Dz.U. Nr 169/2003, Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 (poz.1650)

-Dz.U. Nr 168/2004, Rozporządzenie z dnia 5 lipca  2004 (poz.1762)

-Dz.U. Nr 2/2005,     Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 (poz.8)

-Dz.U. Nr 201, Rozporządzenie z dnia 28 września 2005 (poz.1674)

 

 1. INNE INFORMACJE

Niniejsze dane opierają się na stanie naszej wiedzy na dzień dzisiejszy, nie są jednak gwarancją właściwości produktu i nie mogą być podstawą roszczeń opartych na umowie kupna.

Wystawiający niniejsza kartę informacyjną: Allpro Sp. z o.o., mgr inż Mirosław Bryk

 

 

 

 

 

Strona 1 z 4